Loman myöntäminen on yleinen käytäntö monissa organisaatioissa, jossa työntekijälle annetaan lupa poistua työstään määräajaksi erilaisten syiden, kuten terveysongelmien, perheen hoitamisen tai henkilökohtaisten asioiden järjestämisen vuoksi. Lomaa voidaan myöntää joko palkallisena tai palkattomana riippuen organisaation käytännöistä ja työntekijän tilanteesta. Loman myöntämisen tavoitteena on tarjota työntekijälle tarvittavaa joustavuutta ja tukea hänen hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa parantamiseksi, samalla kun varmistetaan organisaation toiminnan jatkuvuus ja tehokkuus.

Loman tyypit

Seuraavassa on lueteltu erityyppisiä virkavapauksia:

1. Äitiysloma

Äitiysloma on tärkeä etu, jonka tarkoituksena on tarjota odottaville äideille mahdollisuus keskittyä raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneen lapsen hoitoon ilman työhön liittyvää stressiä. Äitiysloma kattaa yleensä ajanjakson ennen ja jälkeen lapsen syntymän, ja sen pituus sekä ehdot voivat vaihdella maasta, työnantajasta ja työehtosopimuksesta riippuen.

Äitiysloman Kesto ja Edut

 • Kesto: Äitiysloman pituus voi vaihdella, mutta tyypillisesti se kestää useita viikkoja tai kuukausia. Joissakin maissa äitiysloma voi olla jopa vuoden mittainen.
 • Edut: Äitiysloman aikana työntekijälle voidaan maksaa palkkaa joko kokonaan tai osittain, riippuen maan lainsäädännöstä ja työnantajan käytännöistä. Lisäksi, työntekijällä on usein oikeus palata samaan tai vastaavaan tehtävään loman päätyttyä.

Miten Hakea Äitiyslomaa

 1. Tiedonanto Työnantajalle: Ilmoita raskaudestasi ja äitiysloman toiveestasi työnantajallesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä antaa työnantajalle aikaa valmistautua poissaoloosi ja järjestää sijaisuudet tarvittaessa.
 2. Lääkärintodistus: Tarvitset yleensä lääkäriltä todistuksen, joka vahvistaa raskauden ja arvioidun synnytysajan. Tämä asiakirja on toimitettava työnantajalle osana äitiysloman hakuprosessia.
 3. Hakemus: Täytä työnantajasi tarjoama äitiyslomahakemus, jos sellainen on. Hakemuksessa tulee yleensä ilmoittaa äitiysloman toivottu aloituspäivä ja kesto.
 4. Sosiaaliturvaetuudet: Selvitä, oletko oikeutettu saamaan sosiaaliturvaetuuksia äitiyslomasi aikana. Tämä voi vaatia erillisen hakemuksen tekemistä kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään.

2. Isyysloma

Isyysvapaa on työntekijöille tarjottava etu, joka mahdollistaa isien olla poissa työstä lapsen syntymän tai adoptoinnin jälkeen. Tämän tavoitteena on tukea perheen yhteistä aikaa uuden perheenjäsenen saapuessa ja kannustaa vanhempien tasapuolista osallistumista lapsen hoitoon alusta alkaen. Isyysvapaan ehdot, kesto ja mahdollinen palkallisuus vaihtelevat maittain ja organisaation käytäntöjen mukaan.

Isyysvapaan Hakeminen

 1. Tutustu Lainsäädäntöön ja Työnantajan Käytäntöihin: Aloita selvittämällä, mitä lakeja ja työnantajasi käytäntöjä isyysvapaaseen sovelletaan. Tämä auttaa ymmärtämään oikeutesi ja velvollisuutesi.
 2. Ilmoita Ajoissa: Kerro työnantajallesi aikomuksestasi jäädä isyysvapaalle hyvissä ajoin, mieluiten niin pian kuin mahdollista. Usein työnantajat vaativat ilmoituksen tehtävän tiettyä aikaa ennen vapaan alkamista.
 3. Toimita Tarvittavat Asiakirjat: Saatat tarvita toimittaa todisteita, kuten lapsen syntymätodistus tai adoptiopaperit, vahvistaaksesi oikeutesi isyysvapaaseen.
 4. Sovi Vapaan Kesto ja Ajankohta: Neuvottele työnantajasi kanssa sopiva aika isyysvapaalle jäämiselle. Joissakin tapauksissa voit sopia vapaan jakamisesta osiin, jos se sopii paremmin perheesi tai työnantajasi tarpeisiin.
 5. Selvitä Mahdollinen Palkallisuus: Selvitä, maksetaanko isyysvapaa palkkana tai osana sosiaaliturvaa. Joissakin maissa isyysvapaasta maksetaan korvausta valtion toimesta.
 6. Paluu Töihin: Sovi työnantajasi kanssa paluustasi töihin isyysvapaan päätyttyä. On tärkeää keskustella mahdollisista joustoista tai työajan muutoksista, jos ne auttavat sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.

3. Vanhemman menetys

Vanhemman menetyksestä johtuva poissaolo, tunnetaan myös nimellä suruvapaa, on tärkeä etu, jonka tarkoituksena on tarjota tukea työntekijälle, joka on menettänyt lapsen. Tämä loma mahdollistaa vanhemmille keskeytyksettömän ajan surra menetystään ilman työelämän paineita. Tässä käsitellään keskeisiä näkökohtia vanhemman menetyksestä johtuvasta poissaolosta:

 • Tarkoitus: Suruvapaan tärkein tavoite on tarjota henkistä tukea ja aikaa toipua lapsen menetyksen aiheuttamasta syvästä surusta. Se tunnustaa menetyksen vakavuuden ja sen vaikutuksen vanhemman hyvinvointiin.
 • Kesto: Poissaolon kesto vaihtelee maittain ja organisaation käytäntöjen mukaan. Joissakin maissa on säädöksiä, jotka määrittävät vähimmäiskeston, mutta organisaatiot voivat tarjota pidempiä aikoja.
 • Palkallisuus: Suruvapaan palkallisuus riippuu paikallisesta lainsäädännöstä ja organisaation sisäisistä käytännöistä. Joissakin tapauksissa loma voi olla täysin palkallinen, kun taas toisissa tapauksissa se voi olla osittain palkallinen tai palkaton.
 • Kelpoisuus: Kelpoisuusehdot voivat vaihdella. Useimmissa tapauksissa loma on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat menettäneet lapsen, mutta joissakin tapauksissa se voi koskea myös muita läheisiä perhesuhteita.
 • Hakemusprosessi: Työntekijän on yleensä ilmoitettava työnantajalleen poissaolon tarpeesta mahdollisimman pian ja toimitettava tarvittavat todisteet, kuten kuolintodistus.

4. Perhe ja huollettavat

Perhe- ja omaishoitovapaa on järjestely, jonka tarkoituksena on antaa työntekijöille mahdollisuus pitää vapaata työstä hoitaakseen perheeseensä kuuluvia henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa. Tämä voi sisältää lapsia, puolisoa, vanhempia tai muita läheisiä, jotka ovat riippuvaisia työntekijän tuesta joko sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi.

Perhe- ja omaishoitovapaan kesto ja ehdot vaihtelevat maasta toiseen ja organisaation käytännöistä riippuen. Joissakin tapauksissa tämä voi olla palkallista vapaata, kun taas toisissa tapauksissa se voi olla palkatonta. Tavoitteena on tarjota työntekijälle joustavuutta ja tukea kriittisinä hetkinä, kun perheenjäsenen hoitaminen on välttämätöntä.

Tällainen vapaa voi kattaa useita tilanteita, kuten:

 • Äkillisen sairauden hoito: Työntekijä voi ottaa vapaata hoitaakseen äkillisesti sairastunutta perheenjäsentä.
 • Lastenhoito: Vapaa lapsen syntymän, adoptoinnin tai lastenhoitoon liittyvien äkillisten järjestelyjen vuoksi.
 • Pitkäaikaishoito: Työntekijällä voi olla oikeus vapaaseen, jos perheenjäsen tarvitsee pitkäaikaista hoitoa vakavan sairauden tai vamman vuoksi.
 • Kriisitilanteet: Perheenjäsenen kuoleman tai muun vakavan perheen kriisitilanteen yhteydessä.

5. Julkiset tehtävät ja valamiespalvelu

Julkinen tehtävä ja valamiehistöpalvelus ovat erityisiä poissaolon muotoja, jotka liittyvät kansalaisen velvollisuuksiin yhteiskunnassa. Ne ovat osa laajempaa ymmärrystä siitä, miten yksilöt osallistuvat demokraattisiin prosesseihin ja tukevat oikeusjärjestelmän toimintaa.

Julkinen tehtävä viittaa tilanteeseen, jossa henkilö suorittaa lakisääteistä velvollisuuttaan osallistumalla julkishallinnollisiin tai yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämä voi sisältää esimerkiksi äänestämisen vaaleissa, osallistumisen kunnallisiin tai valtiollisiin komiteoihin, tai muunlaiseen julkisen sektorin palvelukseen. Työnantajat voivat myöntää palkallista tai palkatonta vapaata näiden tehtävien suorittamiseen, riippuen paikallisesta lainsäädännöstä ja organisaation käytännöistä.

Valamiehistöpalvelus on kansalaisen velvollisuus osallistua oikeudenkäynteihin valamiehenä tai lautamiehenä, mikä on keskeinen osa oikeusvaltion periaatteita ja takaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Valamiehistöpalvelus edellyttää, että kansalaiset osallistuvat oikeudenkäyntien kuulemiseen ja päätöksentekoon, jotta voidaan taata puolueeton tuomio. Useimmissa maissa työnantajien on lain mukaan sallittava työntekijöiden osallistuminen valamiehistöpalvelukseen, ja tämän ajan palkanmaksu voi vaihdella lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan.

Molemmissa tapauksissa työnantajan tuki ja ymmärrys ovat avainasemassa, jotta työntekijät voivat suorittaa yhteiskunnalliset velvollisuutensa häiritsemättä liikaa henkilökohtaista tai ammatillista elämää. Työntekijöiden on yleensä ilmoitettava etukäteen osallistumisestaan julkisiin tehtäviin tai valamiehistöpalvelukseen ja toimitettava tarvittavat todistukset osallistumisestaan.