Autismi on neurobiologinen kehityshäiriö, joka ilmenee yleensä lapsuudessa ja vaikuttaa koko elämän ajan. Se vaikuttaa siihen, miten henkilö kommunikoi ja vuorovaikuttaa muiden kanssa, sekä siihen, miten he kokevat maailman ympärillään. Autismikirjon häiriöt voivat vaihdella lievästä hyvin vaikeaan, ja ne voivat ilmetä monina eri tavoin. Joillekin autismi voi tuoda haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, kun taas toiset saattavat kokea sensorisen yliherkkyyden tai erityisen kiinnostuksen tiettyihin aiheisiin. Diagnoosi perustuu havaittuihin käyttäytymismalleihin, ja se voidaan tehdä jo varhain lapsuudessa. Tärkeää on ymmärtää, että vaikka autismi on haastava tila, monet autistiset ihmiset voivat elää täyttä ja rikasta elämää tuen ja ymmärryksen avulla.

Autismi oireet

Autismikirjon häiriön (ASD) oireet voivat vaihdella suuresti, mutta tässä on joitakin yleisiä merkkejä, joita usein havaitaan:

Sosiaalisen viestinnän haasteet:

 • Vaikeudet jakaa mielenkiinnon kohteita, tunteita tai tunteita.
 • Haasteet keskustelun ymmärtämisessä ja ylläpitämisessä
 • Vaikeus lukea sanattomia vihjeitä, kuten kasvojen ilmeitä ja kehonkieltä.

Toistuva käyttäytyminen ja rutiinit:

 • Toistuvat liikkeet, kuten keinuminen, pyöriminen tai käsien räpyttely.
 • Samankaltaisuuden vaatiminen, jäykät rutiinit ja vaikeudet siirtymisten kanssa.

Rajoitetut mielenkiinnon kohteet:

 • Erittäin keskittynyt kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai toimintoihin
 • Kiinnittyminen tiettyihin aiheisiin muiden aiheiden ulkopuolelle.

Aistien herkkyys:

 • Yli- tai aliherkkyys aisteille, kuten äänelle, valolle, maulle, kosketukselle ja hajulle.
 • Epätavallinen kiinnostus ympäristön aisteihin, kuten valojen tai pyörivien esineiden ihastuminen.

Viestintävaikeudet:

 • Viivästyneet puhe- ja kielitaidot
 • Lauseiden toistaminen (echolalia) tai puhuminen epätyypillisellä äänensävyllä.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat:

 • Vaikeudet ystävyyssuhteiden solmimisessa ja ylläpitämisessä
 • Kiinnostuksen puute ikätovereita kohtaan tai yksinäisyyden suosiminen.

Nämä oireet voivat ilmetä eri tavoin ja eriasteisesti eri autismin kirjon henkilöillä.

Lievä autismi oireet      

Lievä autismi viittaa autismikirjon häiriön muotoon, jossa oireet ovat suhteellisen vähäisiä ja henkilö pystyy usein toimimaan melko itsenäisesti arkielämässä. Lievässä autismissa oireet eivät yleensä ole yhtä ilmeisiä kuin vakavammissa muodoissa, ja henkilö saattaa oppia hallitsemaan sosiaalisia vuorovaikutuksia ja muita haasteita tehokkaammin.

Lievän autismin oireita ovat:

Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet:

 • Vaikeudet ymmärtää implisiittisiä sosiaalisia sääntöjä ja vihjeitä.
 • Voi vaikuttaa ujolta tai vetäytyvältä sosiaalisissa tilanteissa.

Rutiinien tarve:

 • Vahva tarve rutiineihin ja ennakoitavuuteen; muutokset voivat aiheuttaa stressiä.

Rajoitetut kiinnostuksen kohteet:

 • Intensiivinen kiinnostus tiettyihin aiheisiin, mikä saattaa rajoittaa laajempaa sosiaalista vuorovaikutusta.

Aistiyliherkkyydet:

 • Lievät yli- tai alireaktiot aistien stimulaatioon, kuten äänet tai kosketus.

Kommunikaatiohaasteet:

 • Vaikeudet ilmaista itseään selkeästi tai ymmärtää monitulkintaisia lauseita.

Vaikka lievän autismin oireet voivat olla subtiiilimpiä, ne voivat silti vaikuttaa merkittävästi henkilön elämään ja vaativat ymmärrystä ja tukea läheisiltä sekä mahdollisesti ammattilaisilta.               

Autismi lapsella    

Autismi lapsella viittaa siihen, kun autismikirjon häiriön merkkejä havaitaan jo varhain lapsuudessa. Tämä voi ilmetä monin eri tavoin, ja oireet voivat vaihdella lapsen kehityksen myötä. Varhainen tunnistaminen ja interventio ovat tärkeitä, sillä ne voivat merkittävästi auttaa lapsen kehitystä ja oppimista.

Autismikirjon oireita lapsella voi olla:

 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet: Lapsi voi välttää katsekontaktia, ei osoita kiinnostusta muihin lapsiin tai ei reagoi, kun häntä kutsutaan nimeltä.
 • Kommunikaation vaikeudet: Viivästynyt puheen ja kielen kehitys tai puheen puuttuminen kokonaan. Toistaa sanoja tai fraaseja ilman kommunikatiivista tarkoitusta (ekolalia).
 • Rajoittuneet, toistuvat käytökset ja rituaalit: Toistaa samoja tehtäviä tai leikkejä, järjestelee esineitä tiettyyn järjestykseen ja suuttuu, jos rutiineja muutetaan.
 • Erityiset kiinnostuksen kohteet: Voimakas kiinnostus tiettyihin leluihin, esineisiin tai toimintoihin, jotka ovat usein poikkeuksellisen spesifisiä.
 • Aistiyliherkkyydet: Yli- tai aliherkkyyksiä aistimuksille, kuten äänet, valot, maut tai kosketus, jotka voivat olla ylivoimaisia tai joihin ei juuri reagoida.

Varhainen puuttuminen, kuten puheterapia, toimintaterapia ja erityispedagoginen tuki, ovat keskeisiä keinoja tukea lapsen kehitystä ja auttaa häntä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Epätyypillinen autism

Epätyypillinen autismi on termi, jota käytetään kuvaamaan autismikirjon häiriön muotoa, jossa henkilöllä ei välttämättä ole kaikkia tyypillisen autismin diagnostisia piirteitä. Tämä voi tarkoittaa, että oireet alkavat ilmetä vasta myöhemmin kuin tavallisesti tai että oireet eivät täytä kaikkia perinteisen autismidiagnoosin kriteerejä.                            

Autismitesti

Autismitesti on arviointimenetelmä, jonka tarkoituksena on tunnistaa autismikirjon piirteitä henkilössä. Testi voi sisältää kyselylomakkeita, haastatteluja ja käytännön tehtäviä, jotka arvioivat muun muassa sosiaalista vuorovaikutusta, kommunikaatiotaitoja, kiinnostuksen kohteita ja toistuvia käyttäytymismalleja. Diagnoosin voi tehdä vain pätevä terveydenhuollon ammattilainen, ja se perustuu laajaan arviointiin, joka sisältää erilaisia menetelmiä ja näkökulmia.

Aikuisen autismitesti

Aikuisen autismitesti keskittyy tunnistamaan autismikirjon oireita aikuisilla, jotka saattavat kohdata erilaisia haasteita kuin lapset. Testausprosessi voi sisältää itsearviointikyselyitä ja ammattilaisten haastatteluja. Aikuisilla diagnoosin haasteena voi olla se, että he ovat vuosien saatossa kehittäneet strategioita peittääkseen vaikeutensa, joten syvällinen haastattelu ja historian kartoitus ovat olennaisia. Testaus voi auttaa tunnistamaan aikuisiän tarpeet, kuten työelämän tukeminen tai sosiaalisten taitojen parantaminen.

Autismitesti lapselle

Lasten autismitesti on suunniteltu erityisesti nuorempien kehitysvaiheiden ja käyttäytymisten arviointiin. Tämä voi sisältää vanhempien haastattelut, opettajien antamat havainnot sekä suorat arvioinnit, kuten leikkitilanteiden seuranta tai strukturoitu interaktio. Lapsille suunnatut testit pyrkivät tunnistamaan varhaiset merkit, jotka voivat viitata autismiin, kuten puheen viivästymät, sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet tai epätavalliset leikkitavat. Varhainen tunnistaminen ja interventio ovat tärkeitä lapsen kehityksen tukemiseksi optimaalisella tavalla.         

Autismin hoito

Autismin hoito on monimuotoista ja räätälöityä jokaisen yksilön tarpeiden mukaan. Vaikka autismille ei ole parannuskeinoa, on olemassa useita hoitoja ja interventioita, jotka voivat auttaa hallitsemaan oireita, parantamaan toimintakykyä ja lisäämään elämänlaatua. Tässä on joitakin yleisiä lähestymistapoja:

Käyttäytymisterapiat

 • Sovellettu käyttäytymisanalyysi (ABA): Tämä terapia tunnustetaan laajalti turvalliseksi ja tehokkaaksi autismin hoidoksi. Se käyttää tekniikoita, jotka edistävät positiivisia käyttäytymismalleja ja vähentävät ei-toivottuja käytöksiä.
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT): Sitä käytetään usein toimintakykyisempien lasten ja aikuisten kanssa auttamaan hallitsemaan autismiin liittyviä emotionaalisia ja kognitiivisia aspekteja, kuten ahdistusta ja toistuvia käytöksiä.

Koulutusterapiat

 • Rakenteellinen opetus: Koulutusohjelmat on suunniteltu vastaamaan ASD-lasta erityistarpeita, keskittyen kommunikaation, sosiaalisten taitojen ja käytöksen parantamiseen.
 • Sosiaalisten taitojen koulutus: Tämä sisältää ryhmä- tai yksilöistunnot, jotka auttavat parantamaan vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kanssakäymistä.

Puheterapia

Käsittelee kielen ja kommunikaation haasteita, auttaen yksilöitä parantamaan kykyään ilmaista itseään verbaalisesti ja ymmärtää muita.

Toimintaterapia

Keskittyy käytännön, jokapäiväisiin taitoihin edistämään itsenäisyyttä. Se käsittelee myös sensorisia integraatio-ongelmia ja motorisia taitoja.

Lääkitys

Vaikka mikään lääke ei paranna autismia, tietyt lääkkeet voivat auttaa hallitsemaan oireita. Esimerkiksi antipsykoottisia lääkkeitä käytetään joskus vakavien käytöshäiriöiden hoitoon ja masennuslääkkeitä voidaan määrätä ahdistuksen hoitoon.

Perheen tuki ja koulutus

Perheet saavat usein koulutusta käyttäytymistekniikoista, joita voidaan käyttää kotona, auttaen laajentamaan terapian hyötyjä ja hallitsemaan päivittäisiä haasteita.

Teknologiset apuvälineet

Kommunikaatiolaitteet tai sovellukset voivat auttaa niitä, joilla on puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia.

Vaihtoehtoiset hoidot

Jotkut perheet tutkivat ruokavalion muutoksia, lisäravinteita tai muita vaihtoehtoisia hoitoja. On tärkeää neuvotella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ennen uuden hoidon aloittamista varmistaakseen, että se on turvallinen ja mahdollisesti tehokas.

Jokaisen yksilön hoitosuunnitelma on ainutlaatuinen ja siihen osallistuu usein ammattilaisten tiimi, johon kuuluu psykologeja, lastenlääkäreitä, puheterapeutteja ja opettajia. Jatkuvaa seurantaa ja strategioiden mukauttamista pidetään keskeisenä, sillä tarpeet voivat muuttua ajan myötä.