Therian on henkilö, joka tunnistautuu henkisesti tai psyykkisesti tiettyyn eläimeen. Tämä identiteetti voi olla perusteltu uskonnollisilla tai henkisillä syillä, tai se voi olla psykologinen tapa ilmaista ja tutkia omaa minuutta. Therianit kokevat usein, että heillä on syvä yhteys tai samastuminen valittuun eläimeen, ja tämä voi ilmetä erilaisina “shiftauksina” – hetkinä, jolloin he kokevat olevansa enemmän yhteydessä eläinidentiteettiinsä. Nämä shiftaukset voivat sisältää mentaalisia, astraalisia tai unen aikaisia kokemuksia, joissa henkilö tuntee elävänsä ja reagoivansa kuin hänen sisäinen eläimensä.

Yleisiä väärinkäsityksiä therianeista

Seuraavassa on joitakin yleisiä väärinkäsityksiä therianista:

 1. Therianit uskovat voivansa fyysisesti muuttua eläimiksi: Suurin väärinkäsitys on se, että therianit uskoisivat voivansa fyysisesti muuttua eläinidentiteetteihinsä. Todellisuudessa therianit ymmärtävät, ettei tällainen fyysinen muodonmuutos ole mahdollista, ja heidän kokemuksensa ovat psykologisia tai henkisiä.
 2. Therianthropy on pakoa tai fantasiaa: Jotkut ajattelevat, että therianit omaksuvat eläinidentiteetit todellisuudesta pakenemiseksi. Therianeille tämä identiteetti on kuitenkin aito osa heitä itseään, eikä väliaikainen pakokeino tai roolipeli.
 3. Therianthropy liittyy mielenterveyden häiriöihin: On yleinen väärinkäsitys, että therianina oleminen olisi merkki mielenterveysongelmasta. Therianthropy ei ole tunnustettu häiriöksi lääketieteellisissä tai psykologisissa yhteisöissä, ja monet therianit elävät terveitä, toimivia elämiä.
 4. Therianit ovat sama asia kuin furryt: Vaikka molemmilla yhteisöillä voi olla yhteinen kiinnostus eläinhahmoihin, furryt yleensä osallistuvat luoviin ja sosiaalisiin yhteyksiin antropomorfisten eläinhahmojen kanssa tunnistamatta itseään näiksi eläimiksi. Therianit puolestaan kokevat syvän henkilökohtaisen samastumisen tiettyyn eläimeen, jonka he tuntevat todelliseksi itsekseen.
 5. Kaikki therianit kokevat shiftauksia: Vaikka monet therianit kokevat shiftauksia — tilapäisiä mielen tai havainnon muutoksia tunteakseen olevansa enemmän kuin heidän eläinidentiteettinsä — tämä ei ole universaalia. Jotkut tunnistavat vahvasti eläimeen kokematta shiftauksia.
 6. Therianthropy on uusi ilmiö: Vaikka therianthropy on tullut suosituksi internetin myötä viime vuosikymmeninä, sillä on historiallisia ja kulttuurisia ennakkotapauksia monissa yhteiskunnissa, joissa henkisiä ja totemisia eläinidentiteettejä on otettu vakavasti.

Merkkejä siitä, että saatat olla Therian

 • Eläinidentifikaatio: Tunnet vahvaa samastumista tiettyyn eläinlajiin, joka ylittää pelkän kiinnostuksen tai ihailun.
 • Shiftauskokemukset: Koet ajoittain mentaalisia tai emotionaalisia shiftauksia, joissa havaintosi tai käyttäytymisesi muuttuu vastaamaan enemmän eläinidentiteettiäsi.
 • Vaistomainen käyttäytyminen: Huomaat toimivasi vaistonvaraisesti tavoin, jotka muistuttavat valitsemaasi eläintä, kuten reagoimalla voimakkaasti tiettyihin ärsykkeisiin.
 • Unet ja visiot: Näet unia tai sinulla on voimakkaita visioita, jotka liittyvät eläinidentiteettiisi, ja saatat kokea nämä unet erittäin todentuntuisina.
 • Henkinen ja emotionaalinen yhteys: Tunnet syvää henkistä tai emotionaalista yhteyttä valitsemaasi eläimeen, mikä voi ilmetä vahvana haluna suojella lajia tai elinympäristöä.
 • Ympäristön vaikutus: Tietyt ympäristöt, kuten metsät tai vesistöt, voivat voimistaa eläinidentiteettiisi liittyviä tunteita ja kokemuksia.

Nämä merkit voivat auttaa yksilöitä tunnistamaan mahdollisen therian-identiteettinsä. On tärkeää lähestyä tätä itsetutkiskelua avoimin mielin ja kunnioittavasti.

Haasteet Therian-identiteetin Kanssa

Therian-identiteetti voi tuoda mukanaan monenlaisia haasteita, jotka vaihtelevat sosiaalisista ja henkilökohtaisista ongelmista aina laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tässä tarkastellaan joitakin yleisiä haasteita, joita therianit saattavat kohdata.

Yhteiskunnallinen hyväksyntä

Therianit voivat kohdata epäuskoa ja skeptisyyttä heidän identiteettinsä suhteen, mikä johtuu yleisestä tietämättömyydestä tai väärinymmärryksistä therianthropyä kohtaan. Tämä voi ilmetä pilkkaamisena tai vähättelynä, mikä voi olla erityisen haastavaa nuorille therianeille tai niille, jotka vasta hakevat ymmärrystä identiteetistään.

Henkilökohtaiset suhteet

Therian-identiteetti voi aiheuttaa jännitteitä perheen ja ystävien kanssa, erityisesti jos he eivät ymmärrä tai hyväksy tätä identiteettiä. Tämä voi johtaa ristiriitoihin ja etäisyyden tunteeseen läheisten välillä, mikä voi olla henkisesti kuormittavaa.

Itseilmaisu

Monille therianeille on tärkeää ilmaista omaa identiteettiään tavalla, joka on uskollinen heidän kokemuksilleen. Tämä voi olla haastavaa ympäristöissä, joissa ei ole tilaa tai ymmärrystä epätavallisille identiteeteille. Esimerkiksi koulut ja työpaikat voivat asettaa normeja ja odotuksia, jotka rajoittavat therianien ilmaisua.

Löytää vertaistukea

Vaikka internet on mahdollistanut therian-yhteisöjen syntymisen ja kasvun, kaikilla ei ole pääsyä tai mahdollisuutta kohdata toisia therianeja. Yksinäisyys ja eristyneisyys voivat olla suuria haasteita niille, jotka eivät löydä ymmärrystä tai tukea omassa lähipiirissään.

Sisäinen ristiriita

Joillekin therianeille voi kehittyä sisäisiä ristiriitoja, kun he yrittävät ymmärtää ja hyväksyä oman identiteettinsä. Tämä voi liittyä henkilökohtaiseen epävarmuuteen tai ulkopuolelta tulevaan paineeseen sopeutua normeihin, mikä voi johtaa stressiin ja ahdistukseen.

Näiden haasteiden ymmärtäminen ja käsittely on tärkeää, jotta therianit voivat löytää henkilökohtaista tasapainoa ja hyvinvointia. Yhteisöjen tuki ja avoin vuoropuhelu ovat avainasemassa, kun pyritään rakentamaan ymmärrystä ja hyväksyntää therian-identiteeteille yhteiskunnassa.